UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)


WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY I JEGO TREŚĆ DOTYCZY OPROGRAMOWANIA FIRMY REVOGOO RAFAŁ MACIEJEWSKI OD DNIA 23 WRZEŚNIA 2021 ROKU.


O ile niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA) nie stanowi inaczej i Użytkownik nie zawarł z firmą REVOGOO Rafał Maciejewski umowy dotyczącej Użytkowania lub Użytkownik nie zakupił innej licencji na te Oprogramowanie, niniejsza umowa EULA daje mu prawo do instalowania i użytkowania jednej (1) kopii tego Oprogramowania (zgodnie z poniższą definicją) o określonej przez firmę REVOGOO Rafał Maciejewski funkcjonalności na jednym (1) komputerze lub urządzeniu elektronicznym w dowolnym wskazanym czasie, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo poniżej. W przypadku zakupienia innej licencji lub zawarcia pisemnej umowy dotyczącej Użytkowania obowiązują ograniczenia dotyczące liczby kopii, urządzeń, czasu Użytkowania i funkcjonalności znajdujące się na dowodzie zakupu licencji lub/oraz w treści umowy dotyczącej Użytkowania. Dowód zakupu będący fakturą wystawioną na Użytkownika przez firmę REVOGOO Rafał Maciejewski stanowi podstawę do interpretacji niniejszej umowy EULA zgodnie z ograniczeniami zawartymi w jego treści. Użytkownik może zmienić i/lub przedłużyć warunki bieżącej umowy EULA poprzez zakup odpowiedniej licencji i/lub zawarcie odpowiedniej umowy dotyczącej Użytkowania. Firma REVOGOO Rafał Maciejewski zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z Użytkownikiem mając też możliwość jego zastosowania w trybie natychmiastowym na podstawie odpowiedniej decyzji wraz z jej uzasadnieniem. Jednocześnie firma REVOGOO Rafał Maciejewski zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej umowy EULA w dowolnym momencie jej trwania bez zobowiązania do informowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach. 


WAŻNE: NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA. POBIERANIE, OTWIERANIE, INSTALOWANIE LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI (zwanych zbiorczo „OPROGRAMOWANIEM”) OZNACZAJĄ, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, OTWIERAĆ ANI UŻYTKOWAĆ OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA EULA ZAWIERA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OKREŚLA PRAWO DO JEDYNEJ PRZEWIDZIANEJ FORMY ODSZKODOWANIA. PONIŻSZE POSTANOWIENIA TWORZĄ ZASADNICZY FUNDAMENT UMOWY. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĘ UMOWY EULA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM: HTTPS://WWW.REVOGOO.PL/EULA/.


Niniejsza umowa EULA stanowi umowę prawną między Użytkownikiem i firmą REVOGOO Rafał Maciejewski (zwanym zbiorczo Licencjodawcą), dotyczącą użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika. O ile Użytkownik nie zawarł z Licencjodawcą innej pisemnej umowy dotyczącej tego Oprogramowania, jego użytkowanie jest regulowane przez niniejszą umowę EULA.


AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA, UŻYTKOWNIK UZYSKUJE OGRANICZONĄ, OSOBISTĄ, OBOWIĄZUJĄCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIEPRZENOŚNĄ, NIEPODLEGAJĄCĄ DALSZEMU UDOSTĘPNIANIU NA ZASADZIE SUBLICENCJI, NIEPRZEKAZYWALNĄ I NIEWYŁĄCZNĄ LICENCJĘ ZA UZGODNIONYM WYNAGRODZENIEM NA UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRA MOŻE BYĆ OGRANICZONA CZASOWO W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ. O ILE NIE USTALONO INACZEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO UŻYTKOWAĆ JEDNĄ (1) KOPIĘ OPROGRAMOWANIA (A) DO CELÓW PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH („UŻYTKOWNIK PRYWATNY”) I/LUB (B) DO CELÓW KOMERCYJNYCH W FIRMIE KOMERCYJNEJ („UŻYTKOWNIK BIZNESOWY”). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE LICENCJĄ NA GOSPODARSTWO DOMOWE LUB POJEDYNCZY ADRES („ADRES”). UŻYTKOWNIK MOŻE POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE NA JEDNYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH. NIE WOLNO PONOWNIE INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA NA DRUGIM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH, CHYBA ŻE WYSTĄPIŁA AWARIA PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH LUB OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO CAŁKOWICIE USUNIĘTE Z PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. JEŚLI LIMIT URZĄDZEŃ ZOSTANIE PRZEKROCZONY, MOŻE BYĆ KONIECZNE SKONTAKTOWANIE SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA LICENCJODAWCY W CELU UZYSKANIA ZGODY NA KOLEJNĄ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA NA NOWYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ EWENTUALNEGO UDOWODNIENIA LICENCJODAWCY, ŻE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO USUNIĘTE Z USZKODZONEGO, PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. W TRAKCIE KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA LICENCJODAWCY W CELU UZYSKANIA STOSOWNEJ ZGODY LUB W PRZYPADKU PRÓBY PODJĘCIA INNYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH LICENCJI MOŻE BYĆ KONIECZNE PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH KROKÓW OMÓWIONYCH PONIŻEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ KILKA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LUB LICENCJA STANOWI INACZEJ, W DOWOLNYM CZASIE MOŻE MIEĆ URUCHOMIONYCH TYLE KOPII OPROGRAMOWANIA NA ILE POZWALAJĄ MU WSZYSTKIE POSIADANE LICENCJE PRZEZ NIEGO.


LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. Użytkownik uzyskuje prawo do użytkowania (licencję) Oprogramowania, ale nie będzie właścicielem samego Oprogramowania. Niniejsza umowa EULA nie dotyczy instalacji Oprogramowania na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym lub serwerze terminali ani w innym środowisku wirtualizacji (zwanym zbiorczo „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do użytkowania Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z Licencjodawcą. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji i innych działań ze strony Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się wykonać te czynności i podać Licencjodawcy rzetelne i prawdziwe informacje. Techniczne użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika jest zawieszone do chwili ukończenia przez Użytkownika procesu aktywacji i/lub rejestracji oraz ewentualnej weryfikacji. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe, fotografie, rysunki, czcionki, dźwięki oraz inne utwory artystyczne („Pliki”). Zobowiązania i ograniczenia związane z Oprogramowaniem dotyczą także Plików. Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA.


WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO OD LICENCJODAWCY. Oprogramowanie musi zostać zakupione zgodnie z prawem w autoryzowanym przez Licencjodawcę punkcie sprzedaży. W innym przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania. Aby uniknąć wątpliwości, oprogramowanie można zakupić w sklepie internetowym dostępnym na stronie Licencjodawcy lub w pozostałych autoryzowanych punktach sprzedaży, których lista znajduje się również na oficjalnej stronie Licencjodawcy.


OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownik nie może sprzedawać, wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać Oprogramowania. W ramach odstąpienia od powyższego postanowienia Użytkownik ma jednak prawo do swobodnej sprzedaży lub odsprzedaży Oprogramowania, jeśli zostało ono umieszczone na rynku UE lub EOG za zgodą Licencjodawcy i w zakresie wyczerpującym prawa autorskie Licencjodawcy. Odnośnie do Oprogramowania uzyskanego poprzez pobranie dotyczy to sytuacji, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
1. Oprogramowanie zostało wcześniej zgodnie z prawem sprzedane przez Licencjodawcę lub za jego zgodą. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy Licencjodawca udzielił zgody na pobranie kopii Oprogramowania w zamian za uiszczenie opłaty umożliwiającej Licencjodawcy uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości ekonomicznej kopii oprogramowania.
2. Użytkownik zapewni bezużyteczność każdej kopii Oprogramowania w przypadku odsprzedaży.
3. Użytkownik udzieli nabywcy informacji niezbędnych do określenia zakresu prawidłowego użycia.4.  Użytkownik zgłosi w trybie natychmiastowym od momentu finalizacji transakcji fakt odsprzedaży do Licencjodawcy podając przy tym wszystkie wymagane informacje zgodnie z stanem rzeczywistym. Na tej podstawie Licencjodawca dokona aktualizacji informacji o bieżącym Użytkowniku i zabezpieczenia procesu poprzez zastosowanie działań mających na celu zagwarantowanie spełnienia powyższych warunków.
W przypadku, gdy Użytkownik nie jest uprawnionym pierwszym nabywcą Oprogramowania (lub praw do niego), ale zakupił używane Oprogramowanie, jest uprawniony do użytkowania Oprogramowania wyłącznie w zakresie, w jakim zgodnie z prawem kupił Oprogramowanie. Prawa Użytkownika do Oprogramowania są określone i ograniczone przez warunki niniejszej umowy EULA.
Jeśli Użytkownik kupi Oprogramowanie jako prezent dla osoby trzeciej, przed rozpoczęciem użytkowania Oprogramowania musi ona zaakceptować warunki niniejszej umowy EULA. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania. Licencjodawca jest właścicielem swojego Oprogramowania, natomiast Użytkownik jest właścicielem zawartości (zwanej dalej „Zawartością”) utworzonej przez Użytkownika lub na jego zlecenie wskutek użytkowania Oprogramowania (w tym również dodatków i wtyczek do Oprogramowania, które zostały utworzone przez Użytkownika lub na jego zlecenie) i ponosi za nią odpowiedzialność. Użytkownik akceptuje fakt, że w związku z użytkowaniem Oprogramowania odpowiada za bezpośrednie i/lub pośrednie konsekwencje (a) wykorzystywania wszelkiej Zawartości utworzonej przez siebie oraz (b) treści autorstwa i/lub należących do osób trzecich, używanych lub modyfikowanych przez Użytkownika w ramach tworzenia własnej Zawartości, szczególnie w przypadkach, gdy Użytkownik udostępnia swoją Zawartość rodzinie, znajomym, klientom i/lub osobom trzecim, takim jak użytkownicy grup społecznościowych (np. Facebook, Flickr, LinkedIn itp.). Licencjodawca nie może monitorować ani kontrolować sposobu wykorzystywania udostępnianej przez Użytkownika Zawartości poprzez sieciowe witryny społecznościowe lub użytkowników takich witryn. Użytkownik odpowiada za niezależną weryfikację poprawności i kompletności Zawartości. Użytkownik nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje Licencjodawcy, że będzie przestrzegać obowiązującego prawa i wszystkich przepisów odnoszących się do wykorzystywania Oprogramowania, w tym również prawa ochrony danych i prywatności. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa strony trzeciej. Jeśli Licencjodawca zostanie pozwany do sądu lub otrzyma roszczenie osoby trzeciej z tytułu (a) zaniedbań Użytkownika, (b) braku wymaganych działań Użytkownika lub (c) nielegalnej Zawartości Użytkownika, Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność za Licencjodawcę, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa oraz nie występować z powództwem przeciwko Licencjodawcy.


AKTUALIZACJE. W ramach procesu instalacji Oprogramowania należy najpierw wyrazić zgodę na zainstalowanie Oprogramowania na urządzeniu do przetwarzania danych. Zgoda na instalację Oprogramowania oznacza zgodę na okresowe automatyczne pobieranie i instalowanie przez Licencjodawcę przyszłych aktualizacji Oprogramowania, poprawek błędów, ulepszeń funkcjonalności („Aktualizacje”) bez oddzielnej zgody Użytkownika. W niektórych przypadkach Użytkownik będzie miał możliwość odrzucenia Aktualizacji. Jeśli Aktualizacja nie zostanie zainstalowana, Użytkownik może nie mieć możliwości wykorzystania wszystkich zalet Oprogramowania lub Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. Licencjodawca nie ma obowiązku świadczenia wsparcia dotyczącego Oprogramowania bez instalacji tego rodzaju Aktualizacji. Aktualizacje są udostępniane według własnego uznania Licencjodawcy. Wszelkie informacje dotyczące aktualizacji można znaleźć na stronie Licencjodawcy oraz z poziomu Oprogramowania.


OPINIE UŻYTKOWNIKÓW. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania Licencjodawcy pomysłów, sugestii, dokumentacji i/lub propozycji (zwanych „Opiniami”). Przekazując Licencjodawcy Opinie, Użytkownik zachowuje do nich prawo własności, ale udziela Licencjodawcy niewyłącznej, wolnej od honorariów autorskich (royalty-free), wieczystej, nieodwołalnej, przenośnej, nieograniczonej i odnoszącej się do wszystkich praw ochrony własności intelektualnej Użytkownika licencji na użytkowanie i inne formy wykorzystania Opinii w dowolnym celu na całym świecie. Przekazując swoje Opinie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych Użytkownika ani osób trzecich, (ii) Licencjodawca nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii, (iii) Licencjodawca może już prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe nad rozwiązaniami podobnymi do przedstawionych w Opiniach, a także (iv) Użytkownik nie ma w żadnych okolicznościach prawa do otrzymania od Licencjodawcy jakiejkolwiek formy wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za przekazanie Opinii.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LICENCJODAWCY. Oprogramowanie jest chronione międzynarodowymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. W związku z tym, Użytkownikowi nie wolno dystrybuować Oprogramowania bez zgody Licencjodawcy, chyba że niniejsza umowa EULA lub przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze Oprogramowanie w Chinach, Indiach, Indonezji lub Wietnamie, nie wolno mu kopiować Oprogramowania w żadnym celu. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze Oprogramowanie w kraju, który nie został w niniejszej umowie EULA objęty szczególnym zakazem, może (poza kopiami do użytku wspomnianymi powyżej) sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania lub przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym dysku twardym do celów archiwizacji lub zabezpieczenia danych. Użytkownik może, wyłącznie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji danych, sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania i Materiałów drukowanych lub wydrukować jedną kopię dokumentacji użytkownika (jeśli Oprogramowanie zostało pobrane) albo przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym urządzeniu. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownikowi nie wolno kopiować Oprogramowania. Użytkownik potwierdza, że nazwa Licencjodawcy, logotypy Licencjodawcy oraz inne znaki towarowe, usługowe i graficzne Licencjodawcy są znakami Licencjodawcy (w Polsce i/lub innych krajach) lub znakami towarowymi partnerów Licencjodawcy (zwanymi dalej „Znakami”). Użytkownik nie ma prawa używać Znaków bez zgody ich właściciela, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności umieszczonych w Oprogramowaniu lub dołączonych do niego. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że Licencjodawca ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży, dystrybucji, obsługi lub aktualizacji Oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub oferowanych produktów.


OCHRONA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie może zawierać w sobie mechanizmy mające na celu chronić jego elementy przed naruszeniem warunków niniejszej umowy. W ramach implementacji tych mechanizmów na Użytkownika może zostać nałożony obowiązek przystąpienia do procedur rejestracji, aktywacji lub weryfikacji. Procedury te mają na celu przypisać licencję i/lub kopię Oprogramowania do danego Użytkownika, odblokować funkcjonalność Oprogramowania zgodnie z posiadaną licencją oraz sprawdzać zgodność wykorzystywania Oprogramowania w porównaniu do niniejszej umowy. Procedury te mogą się odbywać w sposób automatyczny i bez wiedzy Użytkownika lub w sposób manualny przy jego udziale. Przebieg tych procedur może ulegać zmianom z upływem czasu i/lub pod wpływem różnych czynników. Dodatkowo Oprogramowanie może zawierać moduły wykorzystywane przez Licencjodawcę do blokowania funkcjonalności i/lub działania Oprogramowania w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszej umowy ze strony Użytkownika. Ograniczenia te mogą być nakładane przez Licencjodawcę tymczasowo lub trwale powiadamiając o tym odpowiednio Użytkownika. Użytkownik ma prawo odwołać się od ograniczeń nałożonych przez Licencjodawcę kontaktując się z jego działem obsługi klienta. Ograniczenia w działaniu i/lub funkcjonalności Oprogramowania mogą być też nakładane na podstawie tego jaki wariant Oprogramowania posiada Użytkownik i w tej sytuacji Użytkownik chcąc usunąć wybrane ograniczenia musi zmienić wariant Oprogramowania co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

WAŻNE: Trwałe ograniczenie działania i/lub funkcjonalności Oprogramowania w skutek naruszenia warunków niniejszej umowy jest jednoznaczne z jej wypowiedzeniem przez Licencjodawcę i w związku z tym Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za straty finansowe z tego tytułu jednocześnie zrzekając się wszelkich roszczeń finansowych dotyczących Licencjodawcy i na tej podstawie koszty zakupu utraconej przez Użytkownika licencji nie podlegają zwrotowi przez Licencjodawcę.


ŚLEDZENIE UŻYTKOWANIA, KONTROLA, PIRACTWO I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI STOSOWANE PRZEZ LICENCJODAWCĘ. Kontrola i gromadzenie wszelkich danych Użytkownika oraz informacji na temat użytkowania przez niego Oprogramowania podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez Licencjodawcę (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/). Licencjodawca może kontrolować użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika, aby walczyć z piractwem, weryfikować poprawność rejestracji oraz sprawdzać — przed wysłaniem do Użytkownika powiadomienia o instalacji nowej Aktualizacji Oprogramowania — czy dla komputera Użytkownika dostępne są nowe Aktualizacje. Oprócz tego zbierane informacje mogą być wykorzystywane do celów statystycznych i diagnostycznych włączając w to również wykorzystanie informacji w celu udoskonalenia Oprogramowania i/lub usług oraz świadczenia wsparcia technicznego ze strony Licencjodawcy. Dodatkowo zebrane dane mogą być wykorzystywane przez Licencjodawcę w celu udoskonalenia i/lub personalizacji oferty dla Użytkownika oraz w celu świadczenia pozostałych usług związanych z Oprogramowaniem.
UŻYTKOWNICY BIZNESOWI: Jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, akceptuje konieczność prowadzenia dokumentacji i stosowania systemów i/lub procedur, które dokładnie rejestrują liczbę kopii Oprogramowania pobranego i zainstalowanego na komputerach Użytkownika, jak również zobowiązuje się przechowywać tę dokumentację przez trzy (3) lata od daty wygaśnięcia licencji Użytkownika na użytkowanie Oprogramowania. Licencjodawca może przeprowadzić (zdalnie lub w siedzibie Użytkownika) kontrolę dokumentacji i systemów przedsiębiorstwa Użytkownika w celu zweryfikowania, czy instalacja Oprogramowania jest zgodna z obowiązującą licencją wydaną przez Licencjodawcę. Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia Licencjodawcy pomocy w trakcie takiej kontroli, w miarę swoich możliwości. Licencjodawca nie będzie przeprowadzać więcej niż jednej (1) kontroli w ciągu roku. Licencjodawca będzie szanować uzasadnione interesy Użytkownika, prawo do ochrony informacji poufnych oraz stosowne przepisy prawa. Jeśli Użytkownik poprze dowodami swoje uzasadnione interesy dotyczące poufności, Licencjodawca będzie zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli przez niezależnego audytora, którego obowiązkiem jest zachowanie ścisłej poufności. Jeśli wyniki kontroli wykażą, że użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika nie jest zgodne z uzyskaną licencją, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie uzyskać wymaganą licencję na Oprogramowanie. W takim przypadku Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Użytkownika zwrotu kosztów kontroli.


WERSJE WSTĘPNE I BETA OPROGRAMOWANIA. Jeśli Oprogramowanie otrzymane lub otwierane przez Użytkownika z niniejszą umową EULA jest wydaniem przedpremierowym lub wersją beta, a Użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie wydania przedpremierowego lub wersji beta, Użytkownik rozumie, że Oprogramowanie jest wydaniem przedpremierowym, niekomercyjnym i nie stanowi produktu finalnego Licencjodawcy. Oprogramowanie może zawierać błędy, wady i inne problemy powodujące awarię systemów komputerowych i utratę danych. OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA LUB OPROGRAMOWANIE PRZEDPREMIEROWE JEST ZATEM DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”. OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ.


OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w dokumentacji użytkownika jako wersja demonstracyjna, ewaluacyjna lub próbna (zwane dalej „Wersją próbną”), Użytkownik może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania wyłącznie do celów ewaluacji i/lub demonstracji. Użytkownik nie może używać Oprogramowania do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Licencjodawcę. Użytkownik rozumie, że po zakończeniu okresu próbnego musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania albo zapłacić za Oprogramowanie, aby je dalej użytkować. Jeśli Użytkownik nie zapłaci za Oprogramowanie, jego licencja wygaśnie. Po upływie okresu próbnego Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać użytkowania Wersji próbnej, a także usunąć i zniszczyć wszystkie jej kopie elektroniczne, w tym całą dokumentację użytkownika, która została dostarczona w ramach ewaluacji, z komputera Użytkownika i wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Wersja próbna była zainstalowana. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej umowy EULA i powodują automatyczne i niezwłoczne wygaśnięcie licencji na użytkowanie Wersji próbnej.


OGRANICZENIA GWARANCJI. Jeśli Użytkownik kupił Oprogramowanie na dysku komputerowym, Licencjodawca gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest Oprogramowanie, będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania w przypadku normalnego użytkowania w okresie trzydziestu (30) dni od daty zakupu Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji, choć może zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie — ponieważ może to stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa — jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu w formie poprawek. Niniejsza gwarancja nie dotyczy nabywców używanego Oprogramowania. JEŚLI DYSK JEST USZKODZONY, CAŁKOWITY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY I JEDYNA FORMA ODSZKODOWANIA GWARANCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄ OGRANICZONE DO WYMIANY USZKODZONEGO DYSKU KOMPUTEROWEGO, O ILE UŻYTKOWNIK ZWRÓCI DO LICENCJODAWCY USZKODZONY DYSK WRAZ Z KOPIĄ DOWODU ZAKUPU. Użytkownik nie ma prawa do wymiany Oprogramowania, jeśli uszkodzenie dysku zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użyciem lub niewłaściwym zastosowaniem. Wymienione Oprogramowanie objęte jest gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR, INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. O ILE W DANYM KRAJU PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ I W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, LICENCJODAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW PISANYCH. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA. W takich przypadkach Licencjodawca może naprawić istotne defekty Oprogramowania, według własnego uzasadnionego uznania, przez (a) zapewnienie poprawki, aktualizacji lub zamiennika Oprogramowania lub (b) wystąpienie o zwrot Oprogramowania i anulowanie umowy EULA. Użytkownik jest uprawniony do obniżenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy EULA tylko wtedy, gdy Licencjodawcy kilkakrotnie nie uda się usunąć usterki w rozsądnym czasie. Roszczenia Użytkowników prywatnych w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania Oprogramowania; roszczenia Użytkowników biznesowych w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do trzydziestu (30) dni. Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób zmodyfikuje Oprogramowanie bez zgody Licencjodawcy, Licencjodawca nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik odpowiada za wszelkie straty poniesione przez Licencjodawcę na skutek takiej nieupoważnionej modyfikacji. JEŚLI UŻYTKOWNIK INSTALUJE ODPOWIEDNIO OZNACZONE PRZEDPREMIEROWE WERSJE PRODUKTÓW, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być użytkowane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie wolno ich wykorzystywać do celów produkcyjnych. Aby wystąpić z roszczeniem gwarancyjnym, Użytkownik musi przekazać szczegółowy opis błędu do działu obsługi klienta Licencjodawcy lub, na jego żądanie, zwrócić Oprogramowanie wraz odpowiednimi informacjami dotyczącymi uwierzytelniania i autoryzacji dla zwracanych materiałów, które zostały przekazane Użytkownikowi przez Licencjodawcę, na koszt Licencjodawcy.
OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE” Z OTWARTYM KODEM ŹRÓDŁOWYM, NP. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE), ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW (COPYLEFT), POWSZECHNĄ LICENCJĄ PUBLICZNĄ GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE), POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU DLA BIBLIOTEK (GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE), MNIEJSZĄ OGÓLNĄ POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE), LICENCJĄ MOZILLA, LICENCJĄ DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKELEY (BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE), LICENCJĄ INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE), LICENCJĄ MIT, APACHE, LICENCJAMI DOMENY PUBLICZNEJ (PUBLIC DOMAIN LICENSES) LUB PODOBNĄ. LICENCJODAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA MATERIAŁY „OPEN SOURCE” ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU.


SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE.
BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE REVOGOO RAFAŁ MACIEJEWSKI, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE), NAWET JEŚLI POWIADOMIONO ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W RAZIE ZAISTNIENIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z PODSTAW ROSZCZENIA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE. OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OSIĄGNIĘTO ZASADNICZY CEL OGRANICZONEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza umowa EULA stanowi całość uzgodnień między Użytkownikiem a Licencjodawcą i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje dotyczące Oprogramowania i dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja bądź część) może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach.
Jeśli dowolne postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie uznane, w całości lub części, za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, nie obowiązuje w danej jurysdykcji wyłącznie w zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania. Żadnego z warunków ani postanowień niniejszej umowy EULA nie można uznać za unieważnione i usprawiedliwić jego naruszenia, chyba że zostało unieważnione i podpisane w imieniu strony, wobec której takie unieważnienie zastosowano. Żadne (wyraźne ani dorozumiane) unieważnienie postanowienia umowy nie oznacza akceptacji, unieważnienia ani usprawiedliwienia innych lub kolejnych naruszeń. Żadne modyfikacje lub poprawki do niniejszej umowy EULA nie są wiążące dla Licencjodawcy, jeśli nie zostaną sporządzone w formie pisemnej i należycie podpisane przez Użytkownika oraz autoryzowanego przedstawiciela Licencjodawcy.
Niektóre wersje Oprogramowania mogą nie być zgodne z różnymi systemami operacyjnymi komputerów, a Licencjodawca może nie wydawać ich Aktualizacji (zwłaszcza Aktualizacji zapewniających zgodność). Oprogramowanie może nie być zgodne z systemami operacyjnymi komputera, które Użytkownik kupi teraz lub w przyszłości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może być dołączane do oprogramowania i innych technologii będących własnością osób trzecich i przez nie zarządzanych lub stanowić ich część. Niniejsza umowa EULA pozostaje w mocy w przypadku takiego dołączenia. Wszelkie programy lub technologie osób trzecich, które mogą być dystrybuowane razem z Oprogramowaniem (jako dołączone oprogramowanie osoby trzeciej), mogą wymagać od Użytkownika akceptacji umowy licencyjnej z daną osobą trzecią. Licencjodawcy REVOGOO Rafał Maciejewski są bezpośrednim i zamierzonym beneficjentem tej umowy EULA.


DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA
WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO LICENCJI NA CZAS OKREŚLONY: Zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA, licencja na użytkowanie Oprogramowania na czas określony zaczyna obowiązywać od daty zakupu i jest ważna przez czas określony przez Licencjodawcę. Użytkowanie Oprogramowania poza obowiązującym ustalonym czasem lub dowolna próba naruszenia funkcji kontrolującej czas i wyłączającej Oprogramowanie stanowią jego nieautoryzowane użycie oraz istotne naruszenie niniejszej umowy EULA i obowiązującego prawa.


W odniesieniu do GWARANCJI obowiązują następujące postanowienia: Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji. Oprogramowanie może jednak zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie — ponieważ może to stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa — jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu w formie poprawek.


DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZAWIERAJĄCEGO OPROGRAMOWANIE SHAREWARE: Oprogramowanie może być udostępniane jako shareware, czyli nabywane bezpłatnie i użytkowane przez ograniczony czas dla celów ewaluacyjnych, i podlega określonym warunkom licencji Użytkownika końcowego oprogramowania shareware.
Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych zapisów znajdujących się w niniejszej umowie, oprogramowanie czcionek typu „open source” może być używane i/lub redystrybuowane zgodnie z odpowiednimi licencjami „open source”.