REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ REVOGOO RAFAŁ MACIEJEWSKI
WAŻNE: DOKUMENT TEN OBOWIĄZUJE OD DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU NA STRONIE REVOGOO.PL ORAZ NA POZOSTAŁYCH STRONACH POWIĄZANYCH Z REVOGOO RAFAŁ MACIEJEWSKI WYŁĄCZAJĄC STRONY STANOWIĄCE PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Niniejszy dokument stanowi regulamin dla tej strony internetowej, której firma REVOGOO Rafał Maciejewski posługująca się numerem NIP: PL8381872349 oraz numerem REGON: 386653237 prowadząc działalność pod adresem: ul. Gen. A. E. Fieldorfa Nila 28/20; 96-300, Żyrardów (określana dalej jako „Administrator”) jest właścicielem mając przy tym pełne i/lub częściowe prawa do administrowania nią. Podczas pierwszej wizyty na tej stronie internetowej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz dokumentów wskazanych powyżej. Pozostanie na stronie podczas pierwszej wizyty po zapoznaniu się w wskazanymi treściami i/lub ponowne odwiedzanie tej strony internetowej przez użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.


KONTO UŻYTKOWNIKA. Użytkownik korzystający ze strony może być zobowiązany do rejestracji, posiadania i zalogowania się do swojego konta użytkownika. Proces rejestracji konta jest dobrowolny i w przypadku nie przystąpienia do niego działanie strony internetowej i/lub świadczenie usług może być ograniczone czy też niemożliwe do momentu jego wykonania. Rejestracja, posiadanie i użytkowanie konta jest w pełni nieodpłatne. Konto wraz z informacjami z nim powiązanymi może być wykorzystywane do świadczenia różnych usług i/lub dostarczania różnych produktów oferowanych przez Administratora z pełnym zachowaniem postanowień Polityki Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/). Użytkownik ma prawo do zablokowania i/lub usunięcia swojego konta wraz z informacjami powiązanymi poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Administratora za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: contact@revogoo.pl. W przypadku stwierdzenia naruszeń ze strony użytkownika podczas korzystania z konta Administrator może usunąć konto powiadamiając o tym fakcie użytkownika.
WAŻNE: Usunięcie i/lub zablokowanie konta jest jednoznaczne z możliwością zaprzestania prawidłowego działania usług i/lub aplikacji wymagających jego posiadania.


SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW. Strona internetowa może oferować sprzedaż produktów cyfrowych dostarczanych metodami elektronicznymi za pomocą usługi sklepu internetowego. Użytkownik chcąc dokonać zakupu produktu cyfrowego będącego licencją i/lub subskrypcją na oprogramowanie zobowiązany jest do złożenia zamówienia i jego opłacenia za pomocą usługi sklepu internetowego i bramki płatniczej wyrażając jednocześnie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/). Zamówienie wymaga rejestracji i/lub posiadania konta użytkownika oraz uzupełnienia wszelkich żądanych informacji zgodnie z stanem faktycznym. Administrator będzie realizować tylko te zamówienia, które zostały złożone i opłacone w sposób prawidłowy do 7 dni od momentu potwierdzenia otrzymania płatności. Po zakupie produktu cyfrowego zaczynają obowiązywać odpowiednie warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (Treść dostępna pod adresem: https://revogoo.pl/eula i/lub jako odpowiedni załącznik do potwierdzenia zakupu wysyłanego za pomocą wiadomości e-mail) określane na żądanie użytkownika i/lub przez Administratora. Podczas zakupu zawierana jest także umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Administratorem, a użytkownikiem i w związku z tym użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji oraz do odstąpienia od umowy sprzedaży. Administrator ma prawo kontaktować się w sprawie złożonego zamówienia z użytkownikiem lub je odrzucić w przypadku stwierdzenia braku możliwości przystąpienia do jego realizacji odpowiednio o tym informując użytkownika.

UWAGA: W przypadku zakupu produktów partnerskich obowiązują warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego partnera będącego producentem danego produktu.


WAŻNE: Na odstąpienie od umowy sprzedaży użytkownik ma 14 dni od momentu dokonania płatności i podczas odstąpienia nie musi podawać jego przyczyny uzyskując przy tym pełny zwrot kosztów zakupu. Aby dokonać odstąpienia użytkownik musi skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: contact@revogoo.pl. Po upłynięciu tego okresu warunki rezygnacji z zakupionego produktu określa treść umowy licencyjnej z którą użytkownik powinien się zapoznać podczas składania zamówienia i zakupu.


SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA USŁUG. Strona internetowa może oferować sprzedaż usług Administratora za pomocą usługi sklepu internetowego. Użytkownik chcąc dokonać zakupu wybranej usługi zobowiązany jest do złożenia zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej lub poprzez kontakt z Administratorem. Wszelkie informacje przekazane w ramach przesłanego formularza będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/). Postanowienia dotyczące warunków sprzedaży, warunków realizacji i pozostałych kwestii związanych z zamawianą usługą reguluje oddzielna umowa zlecenia zawierana po rozpatrzeniu i wycenie zamówienia usługi przez Administratora w drodze dalszego bezpośredniego kontaktu między użytkownikiem a Administratorem. Administrator ma prawo kontaktować się w sprawie złożonego zamówienia z użytkownikiem lub je odrzucić w przypadku stwierdzenia braku możliwości przystąpienia do jego realizacji odpowiednio informując o tym użytkownika.


GWARANCJE I REKLAMACJE. Użytkownik po zakupie produktu cyfrowego ma prawo do złożenia reklamacji w okresie 15 dni od momentu jego otrzymania. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mail: contact@revogoo.pl i powinna zawierać powód reklamacji wraz z jego szczegółowym opisem. Administrator ma 15 dni od momentu otrzymania reklamacji na jej rozpatrzenie i w trakcie tego okresu może się on zwrócić z prośbą do użytkownika o uzupełnienie informacji. W trakcie trwania tego okresu użytkownik powinien otrzymać decyzję w sprawie reklamacji wraz z jej uzasadnieniem – brak decyzji w wskazanym okresie jest jednoznaczny z jej pozytywnym rozpatrzeniem. Gwarancje dotyczące produktów cyfrowych określają warunki Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego z którymi użytkownik ma obowiązek się zapoznać.
WAŻNE: W przypadku usług zasady reklamacji i gwarancji są określane w treści umowy zlecenia i powyższe postanowienia nie obowiązują w ich przypadku. Przed zawarciem umowy zlecenia na daną usługę użytkownik jest zobowiązany sprawdzić obowiązujące zasady.


POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI. Strona internetowa może oferować również funkcjonalności nie opisane w niniejszym regulaminie z których użytkownik może korzystać dobrowolnie. Funkcjonalności te działają zgodnie z opisem na stronie internetowej zachowując przy tym w pełni postanowienia Polityki Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/). Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące działania tych funkcji użytkownik może kierować bezpośrednio do Administratora.


OPINIE I KOMENTARZE. Użytkownik na stronie internetowej może mieć możliwość przesyłania komentarzy i/lub opinii w sposób nieodpłatny zachowując przy tym kulturę języka. Administrator może usuwać lub moderować opinie i komentarze mając na celu walkę z niepożądanymi treściami. Komentarz i/lub opinia może być też wykorzystywana przez Administratora w dowolny sposób bez informowania o tym użytkownika będącego autorem danej opinii i/lub danego komentarza. Brak zgody użytkownika na wykorzystanie jego opinii i/lub komentarza przez Administratora jest jednoznaczny z tym, że użytkownik nie powinien publikować tego typu treści i powinien on usunąć wszelkie opublikowane do tej pory treści na stronie internetowej.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYŁĄCZENIA. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony internetowej wynikające z winy podmiotów trzecich. Jako podmioty trzecie należy rozumieć dostawców usług związanych z działaniem strony internetowej i/lub jej elementów. W przypadku stwierdzenia problemów wynikających ze strony Administratora zostaną podjęte przez niego natychmiastowe działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie prawidłowej działalności strony internetowej i/lub jej elementów. Administrator oraz podmioty trzecie nie biorą na siebie odpowiedzialności za problemy związane z działaniem strony internetowej i/lub jej elementów wynikające z winy i/lub nieprawidłowości po stronie użytkownika.


PRZETWARZANIE DANYCH I OCHRONA PRYWATNOŚCI. Niniejsza strona internetowa może przetwarzać i przechowywać różne dane w celu świadczenia usług i/lub produktów oferowanych przez Administratora za jej pomocą zgodnie z zasadami zawartymi w postanowieniach Polityki Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/). Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią podczas pierwszej wizyty na stronie zaraz po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. W przypadku braku akceptacji jej treści użytkownik powinien w trybie natychmiastowym zaprzestać korzystania z niniejszej strony. Administrator może w przyszłości zmieniać treść Polityki Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/) informując o tym odpowiednio użytkownika i użytkownik w takiej sytuacji jest zobowiązany do zapoznania się z zmianami w treści Polityki Prywatności (https://revogoo.pl/polityka-prywatnosci/).


WYMAGANIA TECHNICZNE. Strona internetowa do prawidłowego działania wymaga stabilnego połączenia z Internetem oraz urządzenia, które posiada najnowszą wersję używanej przeglądarki internetowej obsługującej aktualne standardy związane z obsługą stron internetowych. Urządzenia mobilne mogą nie być w pełni kompatybilne z niektórymi elementami strony internetowej i w związku z tym użytkownik powinien używać tych elementów za pomocą urządzenia typu komputer lub laptop.


POSTANOWIENIA DODATKOWE. Administrator może zmieniać treść niniejszego regulaminu w dowolnym momencie informując o tym odpowiednio użytkowników. Każda zmiana zostanie opublikowana na minimum 7 dni przed rozpoczęciem jej obowiązywania i w tym okresie Administrator dołoży wszelkich starań by powiadomić wszystkich użytkowników strony internetowej o tym fakcie. Strona internetowa może zawierać również elementy, których działanie jest określone innymi postanowieniami nie zawartymi w treści niniejszego regulaminu, ale dostępnymi na stronie internetowej jako oddzielna zawartość.